સ્ટેપ નં - ૧ : રજીસ્ટ્રેશન
આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગરની પસંદગી માટેના ધોરણો, માનદ્ સેવા, સમીક્ષા, શિસ્ત બાબતના નિયમો
પરિશિષ્ટ-૩ (નિયમ ૭.૫)

રજીસ્ટ્રેશન

પુરુષ સ્ત્રી